Jikulyovsk-Tashkent 

Ташкент

Jikulyovsk-Tashkent